DOBRE-FOTO.CZ HK Plus s.r.o.
Veverkova 1343/1
Hradec Kralove, 5000 02

telefon: 732 707 389
email: prodej@hkplus.cz
www: dobre-foto.cz

Záručná doba, reklamácie

Na tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu alebo predĺženú v rámci podmienok stanovených konkrétnym výrobcom alebo obchodným partnerom.

Pri prevzatí zásielky dodanej prostredníctvom nášho zmluvného prepravného partnera odporúčame skontrolovať vonkajší stavu zásielky. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky zásielku od prepravcu nepreberajte a kontaktujte nášho odborníka. Reklamácia vonkajšieho poškodenia zásielky, ktorá bude našej firme oznámená po vašom prevzatí od nášho prepravcu, bude posudzovaná na základe prepravného listu podpísaného kupujúcim.

Pri uplatnení reklamácie vám odporúčame dodať spolu s reklamovaným tovarom aj reklamačný protokol a nadobúdacie doklady vzťahujúce sa k reklamovanému tovaru ako je doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra / daňový doklad) a záručný list (pokiaľ bol k tovaru dodaný). Pri uplatnení reklamácie zaslaním príjmeme takúto zásielku iba vo forme cenného balíka, nie dobierkou.

Reklamáciu riešime ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru a riešenie vami uplatnenej reklamácie bude vychádzať z vami zvoleného zákonného požiadavku podľa charakteru závady a to opravou, výmenou, primeranou zľavou alebo odstúpením od kúpnej zmluvy. V prípade spornej reklamácie rozhodneme do troch pracovných dní a pokiaľ nie je dohodnuté písomnou formou inak, vybavíme reklamáciu do 30 dní od uplatnenia vašej reklamácie. Pokiaľ nezvolíte pri uplatnení reklamácie svoj zákonný požiadavku na jej vybavenie, a to najmä oznámením svojej požiadavky do reklamačného protokolu, prípadne ak nebude mať vašu požiadavku oporu v zákone, zvolí predávajúci zákonné riešenie reklamácie podľa svojho uváženia. V takom prípade budete o spôsobe riešenia informovaný.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký je spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania , prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Reklamácia v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:

Neodborným používaním v rozpore s návodom na použitie
Mechanickým poškodením a opotrebovaním
Živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom ...)

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru:

HK Plus s.r.o.
Selicharová 1422/7
Hradec Králové 12
Česká republika
500 12


0 ks tovaru 0 Kč